Elias Viljanen

Elias Viljanen became friends with Gabe VNON Rosales

Elias Viljanen

Elias Viljanen became friends with Bjarki Thor J.

Elias Viljanen

Elias Viljanen became friends with Instigator Jon

Elias Viljanen

Elias Viljanen became friends with AsylumOfCerberus

Elias Viljanen

Elias Viljanen became friends with Aryan Yadav

Elias Viljanen

Elias Viljanen became friends with Dai Murasaki

Elias Viljanen

Elias Viljanen became friends with Joseph Olea

Elias Viljanen

Elias Viljanen became friends with Corb A.

Elias Viljanen

Elias Viljanen became friends with luchovepa

Elias Viljanen

Elias Viljanen became friends with cjay lopez

Elias Viljanen

Elias Viljanen became friends with Murilo H.

Elias Viljanen

Elias Viljanen became friends with Michael "Shredder" Thomas

Elias Viljanen

Elias Viljanen became friends with Jason K.

Elias Viljanen

Elias Viljanen became friends with Juliaa

Elias Viljanen

Elias Viljanen became friends with rredjohn

Elias Viljanen

Elias Viljanen became friends with Dan McMahon

Dave Disbelief

Dave Disbelief became friends with Von Armen

Veronika Nyssa

Veronika Nyssa voted on the poll Which band do you think that deserves to be in the Big 4?

Veronika Nyssa voted Exodus
Vote on poll
Veronika Nyssa

Veronika Nyssa updated her profile

Veronika Nyssa

Veronika Nyssa became friends with Vedran P.

Veronika Nyssa

Veronika Nyssa became friends with Dave Disbelief

Veronika Nyssa

Veronika Nyssa became friends with paul r.

Veronika Nyssa

Veronika Nyssa became friends with luchovepa

Veronika Nyssa

Veronika Nyssa became friends with Shockers

Kim A.

Kim A. became friends with Ross K.

Shockers

Shockers became friends with Goja

Shockers

Shockers became friends with Veronika Nyssa

Alexis

Alexis became friends with Craig

Alexis

Alexis became friends with Mazze F.

Alexis

Alexis became friends with Albert S.